Hospice

Privacy Verklaring
Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. hecht grote waarde aan het beschermen van de privacy van de alle mensen met wie wij in ons werk te maken hebben. Bijzondere aandacht gaat uit naar het bewaken van de privacy van de mensen die wij verzorgen, hun naasten, de mensen die ons financieel ondersteunen, de Hospice vrijwilligers en de Hospice medewerkers.

In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij bezitten, waarvoor we deze gebruiken, met wie wij in sommige gevallen gegevens moeten delen en waarom en hoe wij met de gegevens omgaan.

Mocht u vragen hebben over ons privacy beleid, dan zijn wij graag bereid om nader toelichting te geven. Onze contact gegevens treft u aan onderaan deze Privacy Verklaring.

Met vriendelijke groet,
Pauline Jäger
Directeur Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.

Wij zijn wij?

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. ondersteunt terminaal zieke mensen en hun naasten. Wij doen dit middels de inzet van goed getrainde vrijwilligers en in nauwe samenwerking met professionele zorgverleners. Ons adres is Zuiderhoutlaan 10 2012 PJ te Haarlem. Wij zijn ingeschreven bij de KvK onder nummer 41224742.

Welke persoonlijke gegevens en waarom?

Als u ons financieel ondersteunt of toeleverancier bent van onze organisatie, of als u contactpersoon bent voor een gast die wij verzorgen, noteren wij informatie die het mogelijk maakt om contact met u te onderhouden. Het betreft uw naam, adres, geslacht, telefoonnummer en e-mail adres. Deze gegevens worden in sommige gevallen – en alleen met uw toestemming - gebruikt voor het toezenden van informatie over het Hospice zoals onze Nieuwsbrief of uitnodiging voor een Hospice bijeenkomst. Alle contact gegevens worden bewaard tot 10 jaar na het laatste contact, tenzij u ons vraagt deze eerder te verwijderen.

Als u vrijwilliger bij ons bent, zullen wij u daarnaast ook vragen naar uw geboortedatum en het nummer van uw identiteitsbewijs. Zo weten wij wie u bent, in kader van uw veiligheid en dat van onze gasten. Van Hospice bestuursleden en medewerkers noteren wij ook het BSN. Dit hebben wij nodig om aan onze wettelijke, statutaire en belastingverplichtingen te kunnen voldoen. Deze gegevens bewaren wij tot drie na het beëindigen van de samenwerking.

Als wij zorg aan u verlenen, hebben wij gegevens nodig die bijzonder gevoelig zijn, omdat zij uw gezondheid en welbevinden betreffen. Deze informatie wordt alleen gebruikt om u goed te kunnen ondersteunen en binnen twee weken na het afronden van de zorg vernietigd. Een beknopte samenvatting wordt bewaard tot drie jaar na het afronden van de zorg. Als wij u verzorgen in het

Hospice Huis, zal het nodig zijn dat wij uw gegevens delen met andere professionele zorgverleners, zoals de verpleegkundigen, uw huisarts en de apotheker. Wij zullen u daartoe voorafgaand schriftelijk om toestemming vragen. Dit gebeurt met een eenvoudig formulier.

Als u onze website bezoekt, registreert deze welke browser u gebruikt, uw I.P. adres is en de pagina’s die u op een bepaald moment bezocht.

Beveiliging

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

In het kader van een goede bedrijfsvoering werkt het Hospice samen met andere organisaties, die voor het uitvoeren van hun taak soms toegang moeten hebben tot bepaalde persoonsgegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een salarisadministratiekantoor. Met deze organisaties sluit het Hospice overeenkomsten waarin is vastgelegd hoe de veiligheid van verwerken van onze gegevens wordt gegarandeerd, een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Indien ondanks de veiligheidsmaatregelen, data toch onbedoeld zijn vrijgekomen, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierbij volgen wij de Europese Richtlijn voor het melden van datalekken.

Uw recht ten aanzien van de gegevens

Op elk moment heeft u het recht op inzage in, wijziging van of verwijderen van uw gegevens.

Als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verwerken op een manier die in strijd is met de privacywet, worden we hier graag door u op geattendeerd, zodat we bij verkeerd handelen, dit kunnen corrigeren. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dat doen bij www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Voor overleg kunt u met hen bellen via het gratis nummer 088-1805250.

Contact

Als u vragen hebt over ons privacy beleid, zorg hebt over de veiligheid van uw gegevens of gegevens wilt inzien of wijzigen, dan hopen wij dat u niet zult aarzelen om contact met ons op te nemen.